D & K Technologies GmbH
Kanalweg 7
English
Deutsch
Germany
Tel. : ++49 - (0) - 4133 - 51 01 85
Fax.: ++49 - (0) - 4133 - 51 90 11
e-mail: WebMaster@dktech.de

21357 Barum

Http

Consulting, Ultrasound Imaging Systems, Brachytherapy, Software Development, Electronics, Mechanics

Beratung, Ultraschallbildgebung, Brachytherapie, Software-Entwicklung, Elektronik, Mechanik